متن آهنگ ماکان بند برو دارمت

ﭼﺮا ﻏﻢ داره ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﺣﺮف داره ﻧﮕﺎت

وﻗﺘﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪه ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻏﻤﺎﺗﻮ ﺑﺨﺮم

ﺑﺮو دارﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ اﻟﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم و ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﻫﻮاﺗﻮ دارم

ﺑﺮو دارﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ

ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﻰ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻳﻨﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻮﻧﻤﻮ آﺧﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﻜﻰ

ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺰه ﻣﻴﺪه ﻣﻦ در ﻣﻴﺎرم ﺣﺮﺻﺘﻮ

ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﺗﻮ دﻧﻴﺎرو ﮔﺸﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪم ﻣﺜﻞ ﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ

اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ


 آهنگ ماکان بند به نام برو دارمت

ریمیکس جدید رضا ملک زاده به نام «دریا دریا دریا عاشق شده این دل ریمیکس»

آهنگ جدید بردیا بهادر به نام «ققنوس»Musicdel | موزیکدل

آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده به نام «شکستی ظرف دلو پس داری یه میلی»

آهنگ ماکان بند به نام برو دارمت

ﻧﻴﺴﺖ ,ﺣﺎﻟﻴﺶ ,ﺑﺎﺷﻰ ,دﻟﺨﻮر ,ﻧﺒﻴﻨﻪ ,ﺧﻨﺪﺗﻮاﻳﻦ ,ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ,ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ,دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ,ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮاﻳﻦ ,ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ,ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮاﻳﻦ
مشخصات
آخرین جستجو ها